ÚRADNÉ HODINY

Pondelok         8:00 - 16:00


Utorok             8:00 - 18:00


Streda             8:00 - 16:00


 Štvrtok          nestránkový deň


Piatok             8:00 - 12:00


 

12:00 - 12:30 obedňajšia prestávka

 

Aktuálne počasie

<<
>>
dnes, streda 17. 7. 2024
mierny dážď 35 °C 21 °C
mierny dážď, dosť čerstvý severný vietor
vietorS, 6.61m/s
tlak1016hPa
vlhkosť45%
zrážky9.95mm

Mobilná aplikácia

QR kód Vechec

Navigácia

Obsah

Obchodná verejná súťaž - Renault Master, diaľkový autobus triedy B, počet miest 16 +1

Typ: ostatné
Renault Master Obchodná verejná súťaž - Renault Master, diaľkový autobus triedy B, počet miest 16 + 1

Obec Vechec

 Hlavná 133, 094 12 Vechec, IČO: 00332925

týmto v zmysle ust. § 281 a nasl. Obch. zák.

a ust. § 9a ods. 2 a 3 zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 z v e r e j ň u j e

zámer predať hnuteľný majetok obce, ktorého zostatková hodnota je vyššia ako 3 500 eur na základe obchodnej verejnej súťaže a

 v y h l a s u j e

 OBCHODNÚ  VEREJNÚ  SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzavretie

kúpnej zmluvy

 

 I/  PREDMET OBCHODNEJ SÚŤAŽE:  

            hnuteľná vec:  diaľkový autobus triedy B, značky RENAULT MASTER,

                                      rok výroby 2018, VIN: VF1ME000360968183, e. č. VT 362CO,

                                      farba: modrá metalíza         

            cena: najmenej vo výške 24 900,00 eur.  

 

II/  ČASOVÝ  HARMONOGRAM  OBCHODNEJ  VEREJNEJ SÚŤAŽE:

            1/ Súťaž sa začína uverejnením obchodnej verejnej súťaže na úradnej tabuli Obce Vechec, na webovej stránke Obce Vechec a  v regionálnej tlači.

            2/ Obhliadku nehnuteľností  je možné  vykonať v pracovných dňoch  od 07.07.2021  do 30.07.2021  v čase od 8.00  hod. do 14.00 hod. Kontaktné osoby:  Ladislav Tóth, starosta obce, č. tel. 0905 346 172.

            3/ Lehota na podanie návrhov na uzavretie  kúpnej zmluvy:  do 30.07.2021  do 14,00 hod.

            4/ Vyhodnotenie návrhov na uzavretie kúpnej  zmluvy: 02.08.2021.

            5/ Zaslanie  oznámenia  o prijatí  návrhu na uzavretie kúpnej  zmluvy úspešnému účastníkovi, že jeho návrh bol prijatý  a účastníkom, ktorí v súťaži neuspeli, že ich návrhy sa odmietli: do 06.08.2021.

            6/ Uzatvorenie kúpnej zmluvy: do 30 dní odo dňa schválenia prevodu vlastníctva Obecným zastupiteľstvom Obce Vechec. 

 

III/  PODMIENKY  OBCHODNEJ VEREJNEJ  SÚŤAŽE:

            1/ Obsah kúpnej zmluvy: predmet zmluvy podľa špecifikácie pod bodom I/ týchto podmienok, najvyššia ponúknutá kúpna cena, spôsob platby: pri podpise kúpnej zmluvy prevodom na účet predávajúceho.

            2/ Návrh do súťaže predkladá jej účastník  v neporušenej zalepenej obálke na adresu vyhlasovateľa  súťaže:  Obec Vechec, Hlavná 133, 094 12 Vechec.

            Na obálke uvedie účastník meno a priezvisko, adresu a  viditeľné  označenie „Obchodná verejná súťaž –diaľkový autobus -  neotvárať“.

            V obálke  účastník  predloží návrh  kúpnej ceny, súhlas so spracúvaním osobných údajov pre potreby obchodnej verejnej súťaže v zmysle zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a svoje identifikačné údaje:

  • u fyzickej osoby – meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu, dátum narodenia a telefónne číslo, na ktorom môže byť účastník zastihnutý;
  • u právnickej osoby: obchodné meno, sídlo, IČO, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu spoločnosti, plnú moc  s úradne overeným podpisom, ak bude právnická osoba zastúpená inou osobou, než je štatutárny zástupca zapísaný v obchodnom registri.

            Účastník, ktorý nemá povinnosť zapisovať sa  do registra  partnerov verejného sektora v zmysle zák. č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predloží čestné vyhlásenie o tom,  že  nie  je povinný zapisovať sa  do registra  partnerov verejného sektora. Účastník, ktorý má povinnosť zapisovať sa  do registra  partnerov verejného sektora v zmysle zák. č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predloží výpis z registra nie starší ako 30 dní.

            2/ Návrh doručený po uplynutí lehoty na podanie návrhov nebude do súťaže zahrnutý.

            3/ Predložený návrh nemožno odvolať po uplynutí lehoty na podanie návrhov.

            4/ Návrh možno meniť alebo dopĺňať len do uplynutia lehoty na podanie návrhov, ibaže  ide len o opravu zrejmých chýb, ktoré vznikli pri vyhotovovaní návrhu.

            5/ Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy.

            6/ Vyhlasovateľ  si vyhradzuje právo  podmienky súťaže meniť, vrátane predĺženia lehoty na podanie návrhov alebo lehoty na vyhodnotenie návrhov alebo súťaž zrušiť.

            7/ Navrhovatelia  (vrátane úspešného účastníka) nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži.

            8/ Ten istý účastník môže predložiť najviac jeden návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Ak ten istý účastník predloží viac návrhov, zo súťaže budú vyradené všetky jeho návrhy.

 

 

IV/  KRITÉRIA  HODNOTENIA  PODANÝCH  NÁVRHOV:

 

          1/ Vyhlasovateľ určuje spôsob výberu najvhodnejšieho návrhu, ktorým je najvyššia kúpna cena.   

         2/ Návrhy na uzatvorenie kúpnej zmluvy budú vyhodnotené na zasadaní komisie v tomto zložení: Ján Čandík, Mgr. Vladimír Jenčko, Jozef Fako.

 

 

 

 


Obchodná verejná suťaž - Renault Master, diaľkový autobus triedy B, počet miest 16 +1


Príloha

Vytvorené: 7. 7. 2021
Posledná aktualizácia: 9. 7. 2021 13:22
Autor: