PRACOVNÁ DOBA

Pondelok         8:00 - 16:00


Utorok             8:00 - 18:00


Streda             8:00 - 16:00


 Štvrtok            8:00 - 16:00 

                       (nestránkový deň)


Piatok             8:00 - 14:00


 

12:00 - 12:30 obedňajšia prestávka

 

Aktuálne počasie

<<
>>
dnes, sobota 24. 8. 2019
26 °C 17 °C
zamračené
vietorS, 2.11m/s
tlak1023.81hPa
vlhkosť63%

Navigácia

Obsah

Oznámenie o vyhlásení výberového konania MOPS

Typ: ostatné
MOPSObec Vechec , Hlavná 133, 094 12 Vechec

vyhlasuje dňa 07.08.2019 výberové konanie

na 12 pracovné miesta členov miestnej občianskej poriadkovej služby ( MOPS)

      

NA STIAHNUTIE - Vyberové konanie MOPS

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

 

Obec Vechec , Hlavná 133, 094 12 Vechec

 

vyhlasuje dňa 07.08.2019 výberové konanie

 

na 12 pracovné miesta členov miestnej občianskej poriadkovej služby ( MOPS)

 

Výberové konanie sa uskutoční dňa 26.08.2019 o 10.00 hod.

v  priestoroch zasadačky obecného úradu.

 

Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť (s uvedením telefonického a mailového kontaktu) o prijatie do zamestnania s predpísanými náležitosťami a prílohami doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu obecného úradu:  Obecný úrad Vechec, Hlavná 133, 094 12 Vechec v uzavretej obálke označenej:

 

 

„ Výberové konanie – pracovník MOPS – NEOTVÁRAŤ“

 

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je streda 21.08.2019, o 16.00 hod.

 

Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania boli doručené po stanovenom termíne uzávierky, nebudú zradení do výberového konania. Predloženie kompletných dokladov je nevyhnutnou podmienkou účasti uchádzača na výberovom konaní . 

 

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania :   

 

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • životopis uchádzača
 • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní alebo čestné prehlásenie uchádzača o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • iné doklady potvrdzujúce spôsobilosť (certifikáty zo školení, psychotesty a podobne )
 • uchádzač môže predložiť aj iné odporúčania z predchádzajúceho zamestnania
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre účely výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

 

 

Kvalifikačné predpoklady na pozíciu člena MOPS v prostredí MRK sú :

 

 • ukončená povinná školská dochádzka v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

 

 

 

Výberové kritériá:

 • vek minimálne 18 rokov
 • uchádzač nesmie byť právoplatne odsúdený za trestný čin podľa „1.Hlavy Trestné činy proti životu  zdraviu“ Trestného zákona č. 300/2005 Z.z a za akýkoľvek zločin v zmysle Trestného zákona 300/2005 Z. z
 • rómsky jazyk  - výhoda
 • trvalý pobyt na území obce - výhoda

 

Doplňujúce výberové kritériá na pozíciu člena miestnej občianskej poriadkovej služby sú:

 

 • motivácia pre prácu s členmi skupín postihnutých alebo ohrozených sociálnym vylúčením, aktívne zapájanie sa do komunitného života, dobrovoľnícke činnosti,
 • schopnosť pracovať v tíme, schopnosť riešiť problémy komunity v medziach zverených kompetencií,
 • komunikačné zručnosti, flexibilita, zodpovednosť, spoľahlivosť,
 • osobný záujem priebežne sa vzdelávať v odbornej problematike.

 

 

Na výberové konanie budú pozvaní všetci záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu. Neúspešných kandidátov na výberovom konaní už obec nebude kontaktovať.

 

NÁPLŇ PRÁCE MIESTNEJ OBČIANSKEJ PORIADKOVEJ SLUŽBY

 

Ochrana verejného poriadku:

 

 • monitoruje a predchádza vzniku konfliktu v rámci MRK, MRK a väčšinového obyvateľstva;
 • je nápomocný policajnej hliadke,
 • dohliada na poriadok a bezpečnosť v obci;
 • neodkladne hlási príslušníkom PZ SR a mestskej polície prípady hroziaceho väčšieho konfliktu a protiprávneho konania zo strany obyvateľov obce, súvisiaceho s udržaním verejného poriadku;
 • monitoruje a hlási príslušníkom PZ SR pohyb cudzích osôb a motorových vozidiel v meste v neskorých večerných a nočných hodinách a počas víkendov a sviatkov;
 • poskytuje základné právne informácie občanom v oblasti ochrany verejného poriadku a ochrany životného prostredia v rámci svojej kompetencie;
 • je účastný a nápomocný, po predchádzajúcom súhlase starostu obce, pri zabezpečovaní a organizácii kultúrnych a športových podujatí, podujatí organizovaných mestom, alebo členmi MRK;

 

Ochrana súkromného a verejného majetku:

 

 • výkonom svojej činnosti predchádza poškodzovaniu majetku obyvateľov MRK ako aj ostatných obyvateľov obce;
 • monitoruje ochranu rodinných domov a obydlí dlhodobo opustených (úmrtím majiteľa, majiteľov, ktorí sa dlhodobo zdržiavajú v zahraničí,…);
 • dohliada na ochranu verejného a súkromného majetku pred poškodzovaním (znečisťovanie spoločných priestorov v rodinných domoch, vandalizmus, t. z. úmyselné poškodzovanie verejno-prospešných zariadení…);
 • monitoruje a hlási prípady podozrení z nelegálneho odberu elektrickej energie Policajnému zboru SR;
 • poskytuje základné informácie v oblasti prevencie viktimácie (ako sa nestať obeťou trestného činu);
 • upozorňuje na protispoločenskú činnosť a protiprávne konanie páchateľa a následne oznamuje danú skutočnosť (skutok, následky a pod.) príslušnej inštitúcii, ktorá má riešenie danej skutočnosti v kompetencii;
 • je oprávnený pri spáchaní trestného činu, alebo bezprostredne po ňom obmedziť osobnú slobodu osoby, ktorá sa skutku dopustila. Takú osobu musí bezodkladne odovzdať útvaru PZ SR, útvaru Vojenskej polície alebo útvaru Colnej správy (zákon č. 301/2005 Z. z. trestný poriadok);

 

Ochrana detí a mládeže pred negatívnymi javmi:

 

 • kontroluje pohyb a miesta stretávania sa maloletých detí a mládeže vo večerných hodinách bez prítomnosti rodičov (napr. cintorín, športoviská,…);
 • v spolupráci s PZ SR alebo  políciou asistuje pri výkone kontroly maloletých osôb do 15 rokov a mladistvých osôb do 18 rokov, ktoré sa zdržiavajú bez dozoru zákonných zástupcov po 21.00 hod. na verejne prístupných miestach, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje, alebo požívajú alkoholické nápoje a iné návykové látky (zákon č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb);
 • kontroluje školopovinné detí, zdržujúce sa v danej lokalite a meste počas vyučovania, zisťuje príčiny ich neúčasti na vyučovaní, v prípade choroby dieťaťa upozorňuje ich rodičov na dodržiavanie liečebného režimu a nahlasuje takéto prípady obecnému úradu;
 • poskytuje základné informácie v oblasti ochrany zdravia a hygieny;
 • v oblasti prevencie spolupracuje pri organizovaní a príprave workshopov a komunitných stretnutí s deťmi a mládežou z MRK a osobne sa zúčastňuje uvedených diskusných stretnutí;

 

Ochrana životného prostredia:

 

 • upozorňuje občanov na správne nakladanie s komunálnym odpadom a v prípade porušenia prijíma opatrenia na zabránenie protiprávneho konania (zákaz sypania odpadu mimo odpadových nádob, do potoka, zakladania nelegálnych skládok);
 • upozorňuje na zákaz vypaľovania trávy, lesných a lúčnych porastov a kontroluje dodržiavanie zákazu zakladania ohňov na miestach, ktoré na to nie sú určené a kde hrozí následný požiar, v prípade porušenia prijíma opatrenia na zabránenie protiprávneho konania;
 • ohlasuje požiar Hasičskému a záchrannému zboru SR;
 • monitoruje a nahlasuje prípady nelegálnych skládok komunálneho a stavebného odpadu (zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch );
 • upozorňuje a nahlasuje prípady stavieb bez stavebného povolenia;
 • poskytuje základné informácie v oblasti prevencie a ochrany životného prostredia;

 

Ochrana plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky:

 

 • monitoruje a zabezpečuje bezpečnosť detí, hlavne počas ich odchodu do školy a zo školy, zabezpečuje bezpečný prechod školopovinných detí cez cestu a upozorňuje deti na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky, predovšetkým v súvislosti s pohybom po komunikácii a prechodom cez cestu;
 • predchádza a zisťuje vinníkov poškodzovania vozidiel, objektov a zranenia osôb, ku ktorým dochádza vplyvom hádzania kameňov;
 • monitoruje a okamžite nahlasuje Policajnému zboru SR prípady jázd vodičov motorových a nemotorových (cyklisti) účastníkov cestnej premávky pod vplyvom alkoholu, alebo osobami bez vodičského oprávnenia a osobami, ktorým bolo vodičské oprávnenie odobraté políciou, resp. im nebolo vôbec vydané (prioritou je bezkonfliktne odhovoriť, resp. zabrániť, avšak v prípade neuposlúchnutia nahlásiť);

 

 

V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania  je pri výberovom konaní je zakázaná diskriminácia z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k náboženskej alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, roku alebo iného postavenia. Zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch a obdobných právnych vzťahoch ustanovuje  zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).

 

 

 

 

 

          Vo Vechci dňa 07. 08. 2019                                            

 

                                                                             

 Ladislav Tóth

                                                                                    Starosta obce

 


Príloha

Vytvorené: 7. 8. 2019
Posledná aktualizácia: 9. 8. 2019 09:14
Autor: Správce Webu